Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)

August 19 2017

3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka

August 16 2017

Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viafajnychnielubie fajnychnielubie
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne

August 10 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialeksandra leksandra

August 09 2017

Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viaszydera szydera
8961 f794
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja

August 06 2017

August 01 2017

9287 fba9 500
1 VIII 44/...

July 29 2017

0482 ff64
Reposted fromlittlefool littlefool viatulipanowa tulipanowa
8724 d15d
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl